Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich bij direct of indirect bij Running Zeist heeft aangemeld voor het volgen van een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een fittest of andere activiteiten uit het aanbod.

1.2 Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan de fittest, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

1.3 De kosten zijn gebaseerd op een trainingsperiode van 13 weken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als basis geldt dat alle bedragen exclusief BTW en exclusief andere kostprijsfactoren. 

1.4 Het bedrag van de training kan eenzijdig door Running Zeist worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren. Running Zeist heeft het recht eenzijdig het bedrag voor de training per 1 januari te verhogen. Deze verhoging zal evenwel tijdig aan de trainee worden meegedeeld trainee heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien hij/zij het gewijzigde bedrag niet wenst te accepteren.

1.5 Tenzij anders overeengekomen, dient het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant te worden voldaan, voorafgaand aan de het begin van training. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Running Zeist, daarbij zullen de redelijke kosten die Running Zeist in verband daarmee moet maken, voor rekening van de deelnemer zijn.

1.6 Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen telefonisch of per e-mail meegedeeld. Indien Running Zeist niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Running Zeist bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.

1.7 Op Running Zeist rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde personal trainers.

1.8 Running Zeist is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, tengevolge van deelname aan de training. Running Zeist is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Running Zeist.

1.9 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kunnen trainingen niet worden ingehaald. Afmelding is gewenst, maar heeft geen gevolgen.

1.10 Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Running Zeist heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de (trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Running Zeist te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

1.11 Op alle overeenkomsten tussen Running Zeist en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Running Zeist en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Running Zeist. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Running Zeist om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

 

 

Scroll naar boven